Thought of the day

I thank whatever gods may be / For my unconquerable soul. / I am the master of my fate / I am the captain of my soul. ~William Ernest Henley, Invictus

Government's promises are like the Ringgit, they depreciate with time.Sunday, March 30, 2008

准提咒

稽首皈依苏悉帝,头面顶礼七俱胝
我今称赞大准提,唯愿慈悲垂加护
南无飒哆喃。三藐三菩陀。
nā mó sà duō nán,sān miǎo sān pú tuó,  
俱胝喃。怛侄他。
jù zhī nán, dá zhí tuō,  
唵。折戾主戾。准提娑婆诃。
ǎn, zhé lì zhǔ lì, zhǔn tí suō pó hē.
愿以此功德,普及于一切。众生与我等, 皆共成佛道。

No comments: